Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej F 2D/PS 1 RODO

Data wydania: 25.05.2018r.
Wersja:1
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grano’S Sp. z o.o. z siedzibą w Dębe Kolonia 8a, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
4) kategoria danych osobowych: imię i nazwisko, adres, nr tel., e mail.
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z zakupionej bazy <nazwa właściciela bazy>, z powszechnie dostępnych źródeł, z Internetu)
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w procedurze PS 1 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej